Politika proti korupcii

Vedenie spoločnosti INTERKORP, a.s. vypracovalo, udržiava a pravidelne preskúmava politiku proti korupcii. Vyhlásením politiky proti korupcii sa vedenie spoločnosti a všetci jej zamestnanci, zaväzujú zdržať akýchkoľvek foriem korupcie definovaných normou ISO 37001:2016 a určených legislatívou Slovenskej republiky. Korupciou sa podľa ISO 37001:2016 rozumie ponúkanie, sľubovanie, dávanie, prijímanie alebo požadovanie neoprávneného zvýhodnenia akejkoľvek hodnoty (finančnej alebo nefinančnej formy), priamo alebo nepriamo, bez ohľadu na lokalitu, v rozpore so zaužívaným právom, ako stimul alebo odmena pre osobu, ktorá koná alebo sa zdráha konať v súvislosti s výkonom svojich povinností.

Vedenie spoločnosti vyhlasuje v tejto politike proti korupcii:

  1. zakazuje sa akákoľvek forma korupcie definovaná v tejto politike proti korupcii, a v § 328 až § 336 Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
  2. všetci zamestnanci spoločnosti sa zaväzujú dodržiavať legislatívne predpisy SR týkajúce sa korupcie, najmä však Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon a Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  3. zabezpečí, aby všetky služby poskytované zainteresovaným stranám, najmä zákazníkom, a ostatným spoločnostiam spolupracujúcich so spoločnosťou INTERKORP, nebudú vykazovať znaky korupcie a každý zamestnanec sa zdrží akýchkoľvek foriem korupcie v vzťahu k týmto zainteresovaným stranám.
  4. zakladá sa potreba na meranie, hodnotenie a analyzovanie efektívnosti systému manažérstva proti korupcii prostredníctvom jej cieľov, pričom minimálnou oblasťou pre meranie je určenie ukazovateľa počtu anonymných a neanonymných oznámení zainteresovanými stranami a počtu ukončených vyšetrovaní.
  5. vedenie sa zaväzuje dobrovoľne a bez nátlaku iných strán plniť všetky požiadavky definované normou ISO 37001:2016 a súvisiacich legislatívnych predpisov uvedených v bode 2 tejto politiky.
  6. vedenie spoločnosti INTERKORP žiada všetky zainteresované strany (zákazníkov a obchodných partnerov), aby vždy pri podozrení na akúkoľvek formu korupcie, vzniesli tieto podozrenia s dobrým úmyslom, alebo na základe rozumného presvedčenia a oznámili ich anonymne alebo neanonymne na protikorupčný mail korupcia@interkorp.sk alebo osobne funkcii so zodpovednosťou za systém manažérstva proti korupcii.
  7. vedenie sa zaväzuje zachovať dôvernosť a ochranu totožnosti oznamovateľa korupcie a taktiež prijíma záväzok zabezpečiť, že oznamovatelia korupcie nebudú nijako potrestaní a nebudú voči nim vyvíjané žiadne priame alebo nepriame opatrenia.
  8. vedenie a všetci jej zamestnanci, sa zaväzujú trvalo zlepšovať systém manažérstva proti korupcii a to vznesením podnetov funkcii so zodpovednosťou za systém manažérstva proti korupcii, kedykoľvek a bez ohľadu na prebiehajúce vyšetrovanie oznámení korupcie.
  9. vedenie sa zaväzuje vymenovať nezávislú funkciu so zodpovednosťou za systému manažérstva proti korupcii. Funkcia so zodpovednosťou za systému manažérstva proti korupcii je osobou vyňatou z priamej podriadenosti vedeniu spoločnosti, čím sa zaručuje jeho nezávislosť. Funkcia so zodpovednosťou za systému manažérstva proti korupcii má autoritu založenú na posúdení a minimalizovaní konfliktu záujmov z internými a externými zainteresovanými stranami na systéme manažérstva proti korupcii.

Vedenie a všetci jej zamestnanci, sa zaväzujú dodržiavať túto politiku proti korupcii. V prípade nedodržania tejto politiky a v prípade preukázanej korupcie v rozpore s postupmi prijatými v rámci systému manažérstva proti korupcii a v rozpore s legislatívou SR, sú si všetci zamestnanci vedomí disciplinárneho konania s možnosťou ukončenia pracovného pomeru, preradenia na iné pracovné miesto, zníženia odmeny, udelenia finančnej pokuty rozhodnutím disciplinárnej komisie alebo podaním podnetu orgánom činným v trestnom konaní.

V Banskej Bystrici, 22.06.2020                                                                                       vedenie spoločnosti