Drevárstvo

 • piliny
 • technologická štiepka
 • lesná štiepka
 • palivové drevo
 • pelety
 • brikety
 • vlákninové drevo (ihličnaté, listnaté)
 • gulatinové sortimenty (ihličnaté, listnaté)
 • stavebné rezivo
 • lepené bukové nosníky

Lesníctvo

 • celkové služby v rámci obhospodarovania lesa
 • výkon lesníckych prác pod a nad produktovodmi, výruby zelene pozdlž verejných ciest a železníc
 • logistika lesnej výroby a dopravy produktov dreva
 • konzultacná a projektová cinnost
 • odborné posudky ohladom stavu lesa a ocenovanie lesa v odbore lesné hospodárstvo
 • projekty ozdravných opatrení
 • posudky zdravotného stavu mestskej zelene a spolocenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa
 • vypracovanie metodiky pre zber lesníckych dát v teréne
 • maloplošná inventarizácia lesa
 • optimalizácia sily a intenzity pestovania lesa
 • prognózovanie rastu a vývoja lesa (produkcná a ekonomická analýza)
 • nákladovo-výnosová analýza lesníckych opatrení
 • manažment zahranicných projektov
 • zavádzanie nových technológií v lesníctve, ekológii a environmentalistike
 • vypracovanie projektov financovaných z fondov EU